Talent & Partner hållbarhetspolicy

Genom nedan konkreta initiativ vill vi bidra till ett ökat engagemang för hållbarhet och attitydförändringar i för oss viktiga frågor, samtidigt som det internt skapar en stolthet hos våra anställda.

Det är viktigt med hållbara rekryterings- och bemanningsprocesser, men vi vill att vårt hållbarhetsarbete ska handla om mer än det. Vi vill visa hur vi strävar efter att skapa en långsiktig och hållbar utveckling för företaget, våra medarbetare och kunder utifrån tre huvudperspektiv: miljömässig ansvarstagande, ekonomisk ansvarstagande, socialt ansvarstagande.

På T&P strävar vi efter att ha en hållbar organisation som kan och vill arbeta för att bidra till ett hållbart samhälle. Vi ser vikten av att agera som en samarbetspartner som tänker långsiktigt, både för vår personal, våra kunder och leverantörer, när det gäller att arbeta för ett mer jämlikt samhälle och en hållbar planet.

T&P använder även FN:s Global Compact som utgångspunkt för hållbarhetsarbetet och företagets uppförandekod. T&Ps hållbarhetspolicy gäller i hela företaget och uppdateras vid behov. VD ansvarar för att policyn implementeras och kommuniceras i verksamheten.

ESG & CSR

ESG står för Environmental (miljö), Social (socialt ansvar) samt Governance (bolagsstyrning). Inom begreppet ryms alla hållbarhetsfrågor som berör företag, organisationer och samhället.

CSR står för corporate social responsibility. På svenska brukar det kallas för företags samhällsansvar. Såväl miljömässigt som ekonomiskt och socialt (etiskt) ansvar ingår i CSR.

Hållbarhet & Ansvarstagande

Socialt ansvarstagande
Vårt långsiktiga mål är att bidra till ett bättre samhälle genom att agera som en socialt ansvarstagande och respektfull arbetsgivare. Vi verkar för detta genom att vi respekterar allas lika värde och rättigheter samt genom att erbjuda alla medarbetare en god, säker, rättvis och icke-diskriminerande arbetsmiljö. 

Vi verkar för mänskliga rättigheter, goda arbetsvillkor och affärsetik genom att:
● Erbjuda rekryteringstjänster för att erbjuda nya jobb, arbetsplatser och möjligheter för alla.
● Bidra till ökad kunskap om arbetsmarknaden.
● Upprätthålla en ansvarsfull och robust rekryteringsprocess för att värna kandidaten, och bidra till högt förtroendet för rekryterare och rekryteringsmarknaden.
● Tillämpa en marknadsföring som är i överensstämmelse med lagstiftning, tillämpliga regelverk och god etik.
● Säkerställa ett välmående medarbetarteam med högt engagemang.
● Eftersträva mångfald samt ett inkluderande ledarskap och medarbetarskap.
● Tillämpa nolltolerans mot alla former av diskriminering eller trakasserier på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder.
● Upprätthålla balans mellan könen i styrelse samt i ledande befattning i företaget.

Miljömässigt ansvarstagande
Vi måste värna om den ena planet vi har och vi måste alla göra vår del för att ta hand om den. För T&P är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi vill ta ansvar för den miljöpåverkan som uppkommer av bolagets beslut och handlingar, därför bygger vårt miljöarbete på en successiv miljöanpassning av verksamheten. För att åstadkomma positiva förändringar är de små vardagliga miljöåtgärderna minst lika viktiga som större förändringar och strategiska vägval.

Vi eftersträvar att göra de bästa miljövalen i vår dagliga verksamhet och ser regelbundet över t ex vår användning av ändliga resurser. Vi anpassar vår policy kontinuerligt efter de nya valmöjligheter, alternativ och regelverk som uppkommer. 

Med avstamp i #13 bland FNs globala mål för hållbar utveckling, har vi delat upp vårt miljömässiga ansvar i 3 områden resande, inköp och ansvarsfull resurs- och energianvändning. 

Resande
Alla tjänsteresor som företas på T&P ska vara miljömässigt (och affärsmässigt) hållbara. Vi väljer alltid främst miljövänliga transporter, i första hand tåg (för längre resor), allmänna kommunikationer eller cyklar. 
På T&P erbjuder vi inte våra anställda tjänstebil. Vi uppmuntrar de som kan gå eller cykla till jobbet att göra det.
För att minska vårt resande (och därmed vårt klimatavtryck) håller vi så långt det är möjligt våra kundmöten och kandidatintervjuer digitalt. 
Vid interna konferenser bokas klimatsmarta resealternativ i så stor utsträckning som det är möjligt. 
T&Ps ledning möjliggör för medarbetare att arbeta på distans till viss utsträckning som är möjligt för att upprätthålla samarbete mellan kollegor, en god kultur och sunda affärsrelationer. På så vis minskar antalet resdagar. (detta är även fördelaktigt ur ett hälso- och välmåendeperspektiv) 
Vi prioriterar fossilfria energikällor för energiförbrukning och transporter.

Inköp
Vi undviker onödigt, miljöfarligt och oetiskt tillverkade förpackningar, när så är tillämpligt.
Vi beaktar effektiv resursanvändning för låg klimatpåverkan i val av samarbetspartners och i inköp.
Vi väljer alltid ekologiska alternativ och produktvalen ska vara miljö- och rättvisemärkta. Allt från när vi inhandlar frukt och mejeriprodukter till kontoret, till godis och choklad till kunder och konsulter. Vi koordinerar inköp för att minska antalet transporter. Det är självklart även viktigt för oss att dessa produkter inte innehåller ämnen som är skadliga för vare sig hälsan eller miljö.  Vid våra interna och externa events bjuder vi i första hand på vegetarisk kost, och ekologisk dryck så långt det är möjligt. Vi har infört digitala arbetssätt vilket gör att vår ambition att få ner volymen utskrifter till nästan noll nu blivit verklighet. Till dess använder vi återanvänt papper till våra skrivare och vi skriver ut dubbelsidigt. 
Det städbolag vi anlitar för städning av våra kontor använder miljövänliga rengöringsprodukter. 
Vi bekämpar klimatförändringen. Vidtar omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser i den utsträckning vi kan.

Ansvarsfull resurs- och energianvändning 
Vi eftersträvar att alltid minimera uppkomsten av avfall. Vi återvinner, källsorterar och skickar i så stor utsträckning som möjligt fakturor, offerter, avtal och annan dokumentation digitalt. 
Vi möjliggör källsortering (plast, papper/kartong, matavfall, glas, retur och metall) och uppmuntrar att använda de avsedda kärlen som finns uppställda i köket. 
Vi har ett klimatsmart elavtal – elen vi använder kommer från grön el från vindkraft. 
Vi använder inte engångsartiklar som vatten på flaska, pappers- eller plastmuggar etc. Vi använder porslinsmuggar för kaffe och te och uppmanar våra medarbetare att återanvända sin kopp (en kopp per dag). 
Vi arbetar aktivt för att hålla en låg energianvändning på kontoren, bl a har våra datorskärmar och skrivare automatisk avstängning samt att vi vid inköp av nya energikrävande utrustning väljer modeller med lägsta elförbrukning. 
Vi eftersträvar att hålla nere kontorsytan och på sätt bli mer energismarta och yteffektiva. Detta gör vi genom att bl a ta bort fasta arbetsplatser samt öka antal uthyrda platser och på så vis maximera användandet av kontorets utrymmen. 

Ekonomiskt ansvarstagande
God lönsamhet och stark finansiell ställning är viktiga faktorer som skapar förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling. Lönsamheten är också en förutsättning för investeringar som gör att företaget kan utvecklas i linje med den ökade kundnöjdheten och det proaktiva förbättringsarbetet. 

Talent&Partners ekonomiska ansvar innebär att vi ska sträva efter att vara en långsiktig och hållbar arbetsgivare och leverantör inom rekrytering, med målsättning om stabil tillväxt, stark balansräkning och låg finansiell risk. Vi vill verka för det globala målet att bidra med inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. Vi är övertygade om att en stabil och lönsam utveckling över tid skapar trygghet för både medarbetare och kunder. 

Vi bedriver ett hållbart företagande och bidrar till en långsiktigt hållbar verksamhet genom att:
● Etablera ett företag med nöjda kunder, som växer och tar en ledande position på varje relevant marknad.
● Erbjuda som minst anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Verkar för en inkluderande och långsiktig hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.
● Skapa värde till företagets ägare såväl som anställda.
● Bidra till samhället genom inbetalning av skatter och arbetsgivaravgifter i enlighet med gällande lagstiftning.
● Tillämpa god riskkontroll och regelefterlevnad samt åtgärder för att säkerställa informationshantering samt minska risken för dataintrång.
● Arbeta utifrån tre tjänsteområden - rekrytering, konsultlösningar och organisationsutveckling. 
● Våra medarbetare är väl insatta i bolagets affärsmål och får veckovis uppdatering om resultat och prognos. 
● Satsningar sker utifrån en väl analyserad balans mellan lönsamhet och risk. En finansiell stabilitet ger möjlighet att fatta korrekta och långsiktiga affärsbeslut oberoende av konjunktur och externa finansieringsmöjligheter. 

Övrigt
Genom utbildning ser miljöteamet även till att alla anställda vet vad vi har för miljöriktlinjer, hur vi källsorterar och så vidare. Detta kan göras genom regelbundna påminnelser vid kontorsmöten och ska också vara en del av introduktionen för nya anställda. 
Hållbarhetspolicy och handlingsplan ska revideras årligen av ledningsgruppen, med avsikt att minimera miljöpåverkan och ständigt förbättra miljöarbetet. 

Ökad kundnöjdhet och förbättringsarbete 
Löpande utvärdering och omvärldsbevakning är centralt i utveckling och kvalitetssäkring av vårt arbete. Vi jobbar med att alltid försöka överträffa kundens förväntningar och vår lyhördhet mot våra kunder har stor mycket betydelse. Genom att konstant utvärdera och lyssna till kundernas behov bidrar med mycket till kundnytta och utveckling av vårt erbjudande och vår arbetsprocess. Vi skickar löpande och systematiskt NKI-undersökningar till våra kunder.

Vi är trygga i vår kunskap och vi ser alltid till att besitta den kompetens som våra kunder förväntar sig. Samtidigt är vi övertygade om vikten av att aldrig se oss som fullärda. 

God etik och moral i vår verksamhet
Vi strävar efter att vid alla tillfällen fatta beslut med både hjärta och hjärna. Vi ser att vi i varje affärsmässigt beslut har valmöjligheten att också väga in hur beslutet kan påverka både människor, miljö och vår verksamhet. Vi står upp för våra etiska och moraliska ställningstaganden och vi delar med oss av och upplyser våra kunder om vårt sätt att arbeta. 

Vi väljer att inte endast fokusera på ekonomiska vinningar utan har en stark övertygelse om att de moraliska och etiska aspekterna måste vara närvarande i alla våra processer. Om vi väljer att bortse från dessa tror vi att vi kan se en negativ utveckling för bolaget i form av ett försämrat rykte och minskat förtroende från kunder och kandidater. 

Hälsa, välmående och säker arbetsmiljö 
Det är grundläggande i vår verksamhet att arbeta förebyggande mot ohälsa och arbetsrelaterade skador. Att uppnå effektivitet och kvalité i vårt arbetsmiljöarbete är en lönsam investering för framtiden, där hög arbetsmotivation och låg sjukfrånvaro är de direkta vinsterna. 

För att förebygga ohälsa och främja välmående och arbetsglädje arbetar vi bl a med följande: 
● Samtliga chefer på T&P ska ha kompetens, resurser och befogenhet att lösa arbetsuppgifter på ett, ur arbetsmiljöhänseende, riktigt sätt. 
● Utbildning i arbetsmiljö och hälsa där alla på T&P deltar i löpande utbildningar. 
● Uppföljning och förbättring av arbetsmiljön gällande våra medarbetare som arbetar på uppdrag hos kund sker i samverkan mellan konsultchef och ansvarig hos kunden. Detta sker löpande halvårsvis. 

Vi uppmuntrar till rörelse och fysisk aktivitet genom att erbjuda t ex: 
- Regelbundna gemensamma träningspass på arbetstid 
- Nyttjar gärna walks & talks i vårt arbete
- Alltid fysisk aktivitet på våra konferenser 
- Regelbundna samtal med närmaste chef om mående och hälsa. 

T&P erbjuder sina anställda friskvårdsbidrag. 

Medarbetarundersökningar genomförs regelbundet och vi mäter då bl a ENPS för att följa upp våra medarbetares välmående. Vi har som mål att ligga över 70% (skala -100 till + 100). 

Jämställdhet- & mångfald 
Tron på människors lika värde och rättigheter, samt respekt för varje individ, är en förutsättning för ett välfungerande samhälle, verksamhet och en bra arbetsmiljö. Det är T&P övertygelse att en jämlik och jämställd arbetsplats som förespråkar mångfald är mer kreativ, effektiv och utvecklande, vilket även bekräftas av forskningen på området. 
Med mångfald menar vi de olikheter som gör oss alla unika. På T&P ska vi ha ett inkluderande arbetsklimat, där alla kan utvecklas och bidra med sin fulla potential. 
För oss är det är viktigt att ha tydliga policys kring jämställdhet och mångfald, då det hjälper till att synliggöra och medvetandegöra fördomar.

Vi uppnår detta bl a genom att: 
● Ledare på T&P ska vara förebilder när det gäller jämställdhet och mångfald. De ska agera utifrån ett jämställhets- och mångfaldsperspektiv i sin dagliga ledarroll och ta tillvara medarbetarnas olikheter i kompetens, bakgrund och erfarenheter. 
● Vi rekryterar ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv – i T&P utbildar rekryterarna i kompetensbaserad rekrytering. 
● Vi genomför regelbundet olika work-shops och övningar där tillfälle ges att reflektera över egna och andras värderingar, förhållningssätt och handlingar. 
● Genom regelbundna dilemmaövningar uppmärksammar ledningen normer, värderingar, attityder och strukturer som gynnar eller missgynnar individer eller grupper. 
● Vi strävar efter att uppnå en jämn könsfördelning inom vår verksamhet.
● Vi stöttar regelbundet rekryteringsansvariga i hur de ska minska risken för omedvetna bias och har tagit fram rekommendationer för hur våra rekryteringar bör genomföras, både internt och externt. 
● Alla medarbetare ska ha lika lön och villkor för lika prestation i de fall arbetet som utförs är lika eller likvärdigt och har jämförbar svårighetsgrad. Vi säkerställer att ingen medarbetare lönediskrimineras genom att löner stäms av vid nyrekryteringar och vid de årliga lönerevisionerna. 
● Alla medarbetare ska kunna förena arbete och föräldraskap. Vi verkar för att underlätta för föräldrar genom att möjliggöra flexibla arbetstider och distansarbete. Varken medarbetare eller arbetssökande får missgynnas av skäl som har samband med föräldraledighet. 
● T&P accepterar inte förekomst av sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling i någon form, utan förväntar sig att de anställda medverkar till att förebygga och motverka att detta uppstår. 

Vill du komma i kontakt med oss?

Söker du en specifik person? Har du en generell fråga som kund eller kandidat? Använd formuläret nedan så återkopplar vi inom kort!

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Direktnummer: 070 – 229 53 53    Direktmail: info@talentpartner.se    Jobbmail: work@talentpartner.se

TRUSTED BY